תקנון – אימון אישי יצירתי

תקנון

תקנון האתר

 • ביטול עיסקה – בכל רכישה מצוינת המדיניות לביטול העסקה. נא לשים לב לפרטים המצוינים ככלל. באם לא צוינו, מדיניות ביטול העסקה תעשה לפי דין.

 • החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק אשר יגרם כתוצאה מתקלות ו/או שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים כאמור.

הגנת פרטיות
החברה להלן אימון יצירתי אינה שומרת את פרטי כרטיסי האשראי,
החברה לא תשלח הודעות ספאם ו/או תעביר את פרטי ההתקשרות עמך לאף גורם שלישי לעולם.
החברה תשמור לעצמה את הזכות לשלוח הודעות/מיילים/התראות רלוונטיים בדבר מבצעים כאלה ואחרים ואירועים כאלה ואחרים למי שאישר זאת במועד הרכישה.
באם מכל סיבה שהיא ברצונך לבטל הרשאה זו, אנא שלח במייל: [email protected] בקשה להסרה.

 החברה לא תהא אחראית לנזק שייגרם בעקבות חדירה למאגר נתוניה ו/או בגין שימוש שיעשה במידע הלקוח במקרה של חדירה למאגר הנתונים כאמור.
המשתמש מסכים לכך ומאשר כי כל מידע אודותו נמסר מרצונו החופשי. המשתמש מסכים לכך שהחברה תוכל לעשות שימוש במידע אודותיו, לרבות שימוש במידע למטרות סטטיסטיות, זאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981.

 1. רכישת מוצרים ושירותים (להלן יחד: “מוצרים”) דרך האתר תיעשה באמצעות כרטיס אשראי בר תוקף הניתן לסליקה על ידי חברות האשראי בישראל או באמצעות חברה המספקת שירותי סליקה מקוונים (להלן: “המסלקה”). הרכישה באמצעות כרטיס האשראי תהא כפופה לתנאי השימוש ודרישות המסלקה. החברה רשאית שלא לכבד כרטיסי אשראי מסוימים ו/או אמצעי תשלום אחרים לפי שיקול דעתה.
 2.  במידה ואינך מעוניין להזין את פרטי כרטיס האשראי שברשותך, אנו מזמינים אותך ליצור עמנו קשר באמצעות המייל – [email protected]. אנו נעשה את מירב המאמצים על מנת למצוא עבורך פתרון חלופי לשביעות רצונך.
 3.  תנאי מוקדם לאישור הזמנת המוצר הינו אימות פרטי כרטיס האשראי כפי שנמסרו על ידך, וקבלת אישור המסלקה לחיוב כרטיס האשראי.
 4.  לאחר ביצוע ההזמנה תשלח לכתובת הדואר האלקטרוני שהזנת קבלה המפרטת את פרטי העסקה ואת הסכום ששולם.
 5.  המוצר שהוזמן יישלח אליך בדואר בתאום עם החברה ו/או יסופק לך בדרך אחרת בתאום מראש.
 6.  החברה רשאית לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה בעת מסירת המוצר ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימה של בעל כרטיס האשראי, כתנאי למסירת המוצר.

7. החברה רשאית שלא לאשר ו/או למנוע ביצוע של הזמנה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולרבות במקרה שבו פרטי הרישום היו שגויים או לא מלאים או במקרה שהופרו תנאי השימוש של האתר או במקרה של אי קבלת אישור המסלקה לביצוע ההזמנה. במקרה שבו סורבה הרכישה, יושב לך כל סכום שבו חויבת ככל שבוצע החיוב קודם לכן.

8. המחיר בו תחויב בעת ביצוע ההזמנה הוא המחיר המופיע באתר באותה עת.

9. החברה רשאית לשנות את המחירים המופיעים באתר מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי כאמור לא יחול על הזמנות שהושלמו עובר לביצוע השינוי במחיר גם אם טרם סופק לך המוצר

10. המחירים באתר כוללים מע”מ, אלא אם מצוין אחרת.

ביטול רכישה דרך האתר
11. בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) רשאי צרכן אשר רכש מוצר דרך האינטרנט או הטלפון, לבטל את הרכישה בהודעה בכתב (לרבות באמצעות פקס או דואר אלקטרוני אשר הומצאו כדין), לעסק ממנו נרכש המוצר, בתוך 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל או קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם.

12. במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאינה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לך לגביו על ידי החברה, עליך להחזיר את המוצר לנקודת האיסוף שתוגדר על ידי החברה בתוך 7 ימים ממועד משלוח הודעת הביטול לחברה. על המוצר להיות מוחזר באריזתו המקורית ככל שהדבר אפשרי וסביר בנסיבות העניין. החברה תשיב לך את החלק ממחיר העסקה ששולם כבר על ידך בתוך 14 יום ממועד קבלת הודעת הביטול, בניכוי דמי הביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר נשוא העסקה או 100 ¤, הנמוך מביניהם.

13. במקרה שהמוצר שסופק לך היה פגום בעת קבלתו, החברה תעשה כל מאמץ להחליפו במוצר חלופי שאינו פגום. אם בכל זאת תבחר לבטל את העסקה בנסיבות אלו, אנא השב לנו את המוצר הפגום ועם קבלתו יוחזר לך כספך ללא דמי ביטול.

פרטיות
14. החברה מכבדת את פרטיות כלל המבקרים באתר. מדיניות הפרטיות המפורטת להלן מתייחסת לסוג המידע שהחברה תהא רשאית לאסוף ו/או למסור ו/או לחשוף, כמו גם את הדרך ומטרת עיבוד מידע זה. מדיניות הפרטיות אף מורה ומנחה את המשתמש כיצד לנהוג במידה שברצונו כי פרטיו האישיים לא ייאספו ו/או ייחשפו ו/או יימסרו לאחרים כאשר הוא משתמש או מבקר באתר.

15. חלק מהשירותים באתר דורשים הרשמה. במסגרת הרישום לאתר תידרש למסור פרטים מזהים כדוגמת שמך, כתובתך ודרכי ההתקשרות עמך, והכל על מנת לקבל את השירותים שמציע האתר ומידע בקשר לשירותים אלה. על מנת לבצע רכישות דרך האתר, ייתכן ותידרש גם למסור את פרטי כרטיס האשראי שברשותך.

16. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל הניתן, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס האשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן. עם זאת, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא בין אם ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש או למי מטעמו במידה וייעשה שימוש לא מורשה במידע זה, למעט כאשר מדובר בשימוש פסול במידע כתוצאה מרשלנותה הברורה של החברה.

17. החברה רשאית לנהל מאגר מידע ולעבד כל נתון הקשור במשתמש (כדוגמת שם, טלפון, כתובת, דוא”ל וכד’) למעט פרטי כרטיס האשראי של המשתמש, אשר יגיעו לידי החברה במסגרת השימוש באתר על ידי המשתמש ואשר הועברו לידיה באמצעותו. החברה מתחייבת לנהוג במאגר המידע שברשותה בהתאם לדין הישראלי.

18. החברה עשויה להעביר את המידע השמור במאגר המידע שלה לצדדים שלישיים ככל שהדבר דרוש לטובת צרכים תפעוליים של האתר כדוגמת יצירת קשר עם המשתמש, למטרות סטטיסטיות, לטובת קידום ושיווק מוצרי החברה, לביצוע דיוור ישיר לרבות באמצעות מסרוני טקסט סלולריים והודעות דואר אלקטרוני.

19. בשימוש באתר ובשירותים המוצעים על ידו, הנך מסכים לאיסוף ושימוש במידע עליך כפי שמתואר בתנאי השימוש. החברה רשאית לשנות את מדיניות הפרטיות החלה על השימוש באתר. ככל שתיבחר החברה לשנות את מדיניות הפרטיות החלה על האתר, תעדכן היא דף זה כך שהמשתמש יוכל לדעת אודות השינוי שבוצע.

20. ככל שיוטל צו שיפוטי על החברה המורה לה לאסוף ו/או למסור ו/או לחשוף את פרטיו של אחד המשתמשים באתר או יותר, לא תהיה להחברה כל אחריות או חבות כלפי אותו משתמש או כלפי מי מטעמו.

21. החברה מתחייבת למחוק מידע אישי של משתמש מהאתר וממאגרי הנתונים שבבעלותה ולא לעשות בהם שימוש לצורכי האתר, כאמור לעיל, אם תתבקש לעשות כן על ידי משתמש במפורש ובכתב.

22. במקרים מסוימים ייתכן איסוף אוטומטי (לדוגמא, שלא באמצעות רישום המשתמש באתר), של מידע טכני מסוים, שאינו בר זיהוי באופן אישי בעת שהמשתמש באתר. דוגמאות לסוג מידע זה כוללות בין היתר – סוג דפדפן, סוג מערכת ההפעלה של המשתמש, ספקית האינטרנט של המשתמש וכיוצא באלה.

23. החברה לא תיחשב כמפרה התחייבות כלשהי לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים.

COOKIES
24. בשימוש באתר ובשירותים המוצעים על ידו, מסכים המשתמש לאיסוף ושימוש במידע עליו כפי שמתואר בתנאי השימוש לרבות באמצעות cookies. איסוף מידע זה נועד על מנת להתאים את האתר לעדפותיך. כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל הcookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו.

25. Cookie הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשבך האישי על ידי שרת אינטרנט. החברה עושה שימוש ב Cookieבכדי ששרתי החברה יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות גם כאשר אתה חוזר ומבקר באתר. המידע המצוי על ה Cookie- ובו עושה מפעיל האתר שימוש הינו מוצפן, כך שרק מפעיל האתר יכול לקרוא ולהבין את המידע הזה.

 • אתרי צד שלישי
  26. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים של צדדים שלישיים אשר אינם בשליטת החברה. מדיניות הפרטיות המפורטת באתר זה אינה חלה באותם אתרים והחברה אינה אחראית למדיניות הפרטיות הנהוגה באתרים אלו.

מדיניות שילוח וזמני הספקה

המוצר יסופק לפי סוג המשלוח שיבחר:
דואר רגיל – עד 21 ימי עסקים
דואר רשום – עד 14 ימי עסקים
דואר שליחים – עד 7 ימי עסקים

אימון יצירתי

עוד תכנים, עוד השראה, עוד הרבה ערך מתנה.

התובנה היומית:

עדיף שיהיו לי חיים של "נו מילא" מאשר חיים של "מה אם".